جدول پشتیبانی مرورگرها از تگ‌های HTML

شامل پنج مرورگر مهم جهان: کروم، ادج، سافاری، فایرفاکس و اوپرا.

عدد زیر هر یک نشان‌دهنده نسخه‌ای است که بعد از آن پشتیبانی از عنصر html آغاز شده است و اگر «بله» یا «خیر» باشد، به معنای پشتیبانی کردن یا نکردن آن است.

تگ / ویژگی‌های تگ
<a>بلهبلهبلهبلهبله
download14.018.020.010.115.0
hrefبلهبلهبلهبلهبله
hreflangبلهبلهبلهبلهبله
mediaبلهبلهبلهبلهبله
pingبلهخیربلهخیربله
referrerpolicy51.079.050.011.138.0
relبلهبلهبلهبلهبله
targetبلهبلهبلهبلهبله
typeبلهبلهبلهبلهبله

تگ / ویژگی‌های تگ
<abbr>بلهبلهبلهبلهبله

تگ / ویژگی‌های تگ
<address>بلهبلهبلهبلهبله

تگ / ویژگی‌های تگ
<area>بلهبلهبلهبلهبله
altبلهبلهبلهبلهبله
coordsبلهبلهبلهبلهبله
downloadبلهبلهبلهبلهبله
hrefبلهبلهبلهبلهبله
hreflangبلهبلهبلهبلهبله
mediaبلهبلهبلهبلهبله
referrerpolicy51.079.050.011.138.0
relبلهبلهبلهبلهبله
shapeبلهبلهبلهبلهبله
targetبلهبلهبلهبلهبله
typeبلهبلهبلهبلهبله

تگ / ویژگی‌های تگ
<article>6.09.04.05.011.1

تگ / ویژگی‌های تگ
<aside>6.09.04.05.011.1

تگ / ویژگی‌های تگ
<audio>4.09.03.54.011.5
autoplay4.09.03.54.011.5
controls4.09.03.54.011.5
loop4.09.03.54.011.5
muted4.010.011.07.111.5
preload4.09.04.04.011.5
src4.09.03.54.011.5

تگ / ویژگی‌های تگ
<b>بلهبلهبلهبلهبله

تگ / ویژگی‌های تگ
<base>بلهبلهبلهبلهبله
hrefبلهبلهبلهبلهبله
targetبلهبلهبلهبلهبله

تگ / ویژگی‌های تگ
<bdi>16.079.010.0خیر15.0

تگ / ویژگی‌های تگ
<bdo>بلهبلهبلهبلهبله
dirبلهبلهبلهبلهبله

تگ / ویژگی‌های تگ
<blockquote>بلهبلهبلهبلهبله
citeبلهبلهبلهبلهبله

تگ / ویژگی‌های تگ
<body>بلهبلهبلهبلهبله

تگ / ویژگی‌های تگ
<br>بلهبلهبلهبلهبله

تگ / ویژگی‌های تگ
<button>بلهبلهبلهبلهبله
autofocus5.010.04.05.09.6
disabledبلهبلهبلهبلهبله
form10.016.04.05.19.5
formaction9.010.04.05.115.0
formenctype9.010.04.05.111.5
formmethod9.010.04.05.115.0
formnovalidate6.011.04.0بلهبله
formtarget9.010.04.05.110.6
nameبلهبلهبلهبلهبله
typeبلهبلهبلهبلهبله
valueبلهبلهبلهبلهبله

تگ / ویژگی‌های تگ
<canvas>4.09.02.03.19.0
height4.09.02.03.19.0
width4.09.02.03.19.0

تگ / ویژگی‌های تگ
<caption>بلهبلهبلهبلهبله

تگ / ویژگی‌های تگ
<cite>بلهبلهبلهبلهبله

تگ / ویژگی‌های تگ
<code>بلهبلهبلهبلهبله

تگ / ویژگی‌های تگ
<col>بلهبلهبلهبلهبله
spanبلهبلهبلهبلهبله

تگ / ویژگی‌های تگ
<colgroup>بلهبلهبلهبلهبله
spanبلهبلهبلهبلهبله

تگ / ویژگی‌های تگ
<data>62.013.022.0خیر49.0
value62.013.022.0خیر49.0

تگ / ویژگی‌های تگ
<datalist>20.010.04.012.19.5

تگ / ویژگی‌های تگ
<dd>بلهبلهبلهبلهبله

تگ / ویژگی‌های تگ
<del>بلهبلهبلهبلهبله
citeبلهبلهبلهبلهبله
datetimeبلهبلهبلهبلهبله

تگ / ویژگی‌های تگ
<details>12.0 79.049.06.015.0
open12.079.049.06.015.0

تگ / ویژگی‌های تگ
<dfn>بلهبلهبلهبلهبله

تگ / ویژگی‌های تگ
<dialog>37.079.053.0*خیر24.0
open37.079.053.0*خیر24.0
تگ / ویژگی‌های تگ
<div>بلهبلهبلهبلهبله

تگ / ویژگی‌های تگ
<dl>بلهبلهبلهبلهبله

تگ / ویژگی‌های تگ
<dt>بلهبلهبلهبلهبله

تگ / ویژگی‌های تگ
<em>بلهبلهبلهبلهبله

تگ / ویژگی‌های تگ
<embed>بلهبلهبلهبلهبله
heightبلهبلهبلهبلهبله
srcبلهبلهبلهبلهبله
typeبلهبلهبلهبلهبله
widthبلهبلهبلهبلهبله

تگ / ویژگی‌های تگ
<fieldset>بلهبلهبلهبلهبله
disabledبلهبلهبله6.0بله
formبلهبلهبلهبلهبله
nameبله11.0بلهبلهبله

تگ / ویژگی‌های تگ
<figcaption>8.09.04.05.111.0

تگ / ویژگی‌های تگ
<figure>8.09.04.05.111.0

تگ / ویژگی‌های تگ
<footer>5.09.04.05.011.1

تگ / ویژگی‌های تگ
<form>بلهبلهبلهبلهبله
accept-charsetبلهبلهبلهبلهبله
actionبلهبلهبلهبلهبله
autocompleteبلهبله4.05.215.0
enctypeبلهبلهبلهبلهبله
methodبلهبلهبلهبلهبله
nameبلهبلهبلهبلهبله
novalidateبله10.04.010.115.0
relبلهبلهبلهبلهبله
targetبلهبلهبلهبلهبله

تگ / ویژگی‌های تگ
<h1> - <h6>بلهبلهبلهبلهبله

تگ / ویژگی‌های تگ
<head>بلهبلهبلهبلهبله

تگ / ویژگی‌های تگ
<header>5.0 9.04.05.011.1

تگ / ویژگی‌های تگ
<hr>بلهبلهبلهبلهبله

تگ / ویژگی‌های تگ
<html>بلهبلهبلهبلهبله
xmlnsبلهبلهبلهبلهبله

تگ / ویژگی‌های تگ
<i>بلهبلهبلهبلهبله

تگ / ویژگی‌های تگ
<iframe>بلهبلهبلهبلهبله
allow60.079.074.011.147.0
allowfullscreen27.011.0 -ms-18.07.0بله
allowpaymentrequestخیرخیرخیرخیرخیر
heightبلهبلهبلهبلهبله
nameبلهبلهبلهبلهبله
referrerpolicy51.079.050.011.138.0
sandbox4.010.017.05.015.0
srcبلهبلهبلهبلهبله
srcdoc20.079.025.06.015.0
widthبلهبلهبلهبلهبله

تگ / ویژگی‌های تگ
<img>بلهبلهبلهبلهبله
altبلهبلهبلهبلهبله
crossoriginبلهبلهبلهبلهبله
heightبلهبلهبلهبلهبله
ismapبلهبلهبلهبلهبله
loading77.079.075.0خیر64.0
longdescبلهبلهبلهبلهبله
referrerpolicy51.079.050.011.138.0
sizesبلهبلهبلهبلهبله
srcبلهبلهبلهبلهبله
srcset34.0?38.08.021.0
usemapبلهبلهبلهبلهبله
widthبلهبلهبلهبلهبله

تگ / ویژگی‌های تگ
<input>بلهبلهبلهبلهبله
accept26.010.037.011.115.0
altبلهبلهبلهبلهبله
autocomplete17.06.02.05.110.0
autofocus5.011.04.05.09.6
checkedبلهبلهبلهبلهبله
dirnameبله79.0خیربلهبله
disabledبلهبلهبلهبلهبله
formبلهبلهبله5.110.6
formactionبله10.0بله5.110.6
formenctypeبله10.0بله5.110.6
formmethodبله10.0بله5.110.6
formnovalidateبله10.0بله10.110.6
formtargetبله10.0بله5.110.6
heightبلهبله16.0بلهبله
list20.010.04.0خیر9.6
max5.010.016.05.110.6
maxlength4.010.04.05.115.0
min5.010.016.05.110.6
minlength40.017.051.010.127.0
multiple6.010.03.65.011.0
nameبلهبلهبلهبلهبله
pattern5.010.04.010.19.6
placeholder10.010.04.05.011.0
readonlyبلهبلهبلهبلهبله
required5.010.04.010.19.6
sizeبلهبلهبلهبلهبله
srcبلهبلهبلهبلهبله
step6.010.016.05.010.6
typeبلهبلهبلهبلهبله
valueبلهبلهبلهبلهبله
widthبلهبله16.0بلهبله

تگ / ویژگی‌های تگ
<ins>بلهبلهبلهبلهبله
citeبلهبلهبلهبلهبله
datetimeبلهبلهبلهبلهبله

تگ / ویژگی‌های تگ
<kbd>بلهبلهبلهبلهبله

تگ / ویژگی‌های تگ
<label>بلهبلهبلهبلهبله
forبلهبلهبلهبلهبله
formبلهبلهبلهبلهبله

تگ / ویژگی‌های تگ
<legend>بلهبلهبلهبلهبله

تگ / ویژگی‌های تگ
<li>بلهبلهبلهبلهبله
valueبلهبلهبلهبلهبله

تگ / ویژگی‌های تگ
<link>بلهبلهبلهبلهبله
crossorigin25.079.018.0?15.0
hrefبلهبلهبلهبلهبله
hreflangبلهبلهبلهبلهبله
mediaبلهبلهبلهبلهبله
referrerpolicy51.079.050.011.138.0
relبلهبلهبلهبلهبله
sizesخیرخیرخیرخیرخیر
titleبلهبلهبلهبلهبله
typeبلهبلهبلهبلهبله

تگ / ویژگی‌های تگ
<main>26.012.021.07.016.0

تگ / ویژگی‌های تگ
<map>بلهبلهبلهبلهبله
nameبلهبلهبلهبلهبله

تگ / ویژگی‌های تگ
<mark>6.09.04.05.011.1

تگ / ویژگی‌های تگ
<meta>بلهبلهبلهبلهبله
charsetبلهبلهبلهبلهبله
contentبلهبلهبلهبلهبله
http_equivبلهبلهبلهبلهبله
nameبلهبلهبلهبلهبله

تگ / ویژگی‌های تگ
<meter>8.013.016.06.011.5
formخیرخیرخیرخیرخیر
high8.013.016.06.011.5
low8.013.016.06.011.5
max8.013.016.06.011.5
min8.013.016.06.011.5
optimum8.013.016.06.011.5
value8.013.016.06.011.5

تگ / ویژگی‌های تگ
<nav>5.09.04.05.011.1

تگ / ویژگی‌های تگ
<noscript>بلهبلهبلهبلهبله

تگ / ویژگی‌های تگ
<object>بلهبلهبلهبلهبله
dataبلهبلهبلهبلهبله
formخیرخیرخیرخیرخیر
heightبلهبلهبلهبلهبله
nameبلهبلهبلهبلهبله
typeبلهبلهبلهبلهبله
usemapخیرخیربلهخیرخیر
widthبلهبلهبلهبلهبله

تگ / ویژگی‌های تگ
<ol>بلهبلهبلهبلهبله
reversed18.079.018.06.012.1
startبلهبلهبلهبلهبله
typeبلهبلهبلهبلهبله

تگ / ویژگی‌های تگ
<optgroup>بلهبلهبلهبلهبله
disabledبله8.0بلهبلهبله
labelبلهبلهبلهبلهبله

تگ / ویژگی‌های تگ
<option>بلهبلهبلهبلهبله
disabledبله8.0بلهبلهبله
labelبله8.0خیربلهبله
selectedبلهبلهبلهبلهبله
valueبلهبلهبلهبلهبله

تگ / ویژگی‌های تگ
<output>10.013.04.05.111.0
for10.013.04.07.011.5
formخیرخیرخیرخیرخیر
name10.013.04.07.011.5

تگ / ویژگی‌های تگ
<p>بلهبلهبلهبلهبله

تگ / ویژگی‌های تگ
<param>بلهبلهبلهبلهبله
nameبلهبلهبلهبلهبله
valueبلهبلهبلهبلهبله

تگ / ویژگی‌های تگ
<picture>38.013.038.09.125.0

تگ / ویژگی‌های تگ
<pre>بلهبلهبلهبلهبله

تگ / ویژگی‌های تگ
<progress>8.010.016.06.011.0
max8.010.016.06.011.0
value8.010.016.06.011.0

تگ / ویژگی‌های تگ
<q>بلهبلهبلهبلهبله
citeبلهبلهبلهبلهبله

تگ / ویژگی‌های تگ
<rp>5.05.538.05.015.0

تگ / ویژگی‌های تگ
<rt>5.05.538.05.015.0

تگ / ویژگی‌های تگ
<ruby>5.05.538.05.015.0

تگ / ویژگی‌های تگ
<s>بلهبلهبلهبلهبله

تگ / ویژگی‌های تگ
<samp>بلهبلهبلهبلهبله

تگ / ویژگی‌های تگ
<script>بلهبلهبلهبلهبله
async8.010.03.65.115.0
crossorigin30.018.013.013.012.1
defer8.010.03.55.015.0
integrity45.017.043.013.066.0
nomodule61.016.060.011.048.0
referrerpolicy70.079.065.0خیربله
srcبلهبلهبلهبلهبله
typeبلهبلهبلهبلهبله

تگ / ویژگی‌های تگ
<section>5.09.04.05.011.5

تگ / ویژگی‌های تگ
<select>بلهبلهبلهبلهبله
autofocusبله10.0خیربلهبله
disabledبله9.0بلهبلهبله
formبلهبلهبلهبلهبله
multipleبلهبلهبلهبلهبله
nameبلهبلهبلهبلهبله
requiredبله10.04.0بلهبله
sizeبلهبلهبلهبلهبله

تگ / ویژگی‌های تگ
<slot>53.079.063.010.040.0

تگ / ویژگی‌های تگ
<small>بلهبلهبلهبلهبله

تگ / ویژگی‌های تگ
<source>4.09.03.54.010.5
media38.09.015.09.125.0
sizes38.013.03.89.125.0
src4.09.03.54.010.5
srcset38.013.038.09.125.0
type4.09.03.54.010.5

تگ / ویژگی‌های تگ
<span>بلهبلهبلهبلهبله

تگ / ویژگی‌های تگ
<strong>بلهبلهبلهبلهبله

تگ / ویژگی‌های تگ
<style>بلهبلهبلهبلهبله
mediaبلهبلهبلهبلهبله
typeبلهبلهبلهبلهبله

تگ / ویژگی‌های تگ
<sub>بلهبلهبلهبلهبله

تگ / ویژگی‌های تگ
<summary>12.079.049.06.015.0

تگ / ویژگی‌های تگ
<sup>بلهبلهبلهبلهبله

تگ / ویژگی‌های تگ
<svg>4.09.03.03.210.1

تگ / ویژگی‌های تگ
<table>بلهبلهبلهبلهبله

تگ / ویژگی‌های تگ
<tbody>بلهبلهبلهبلهبله

تگ / ویژگی‌های تگ
<td>بلهبلهبلهبلهبله
colspanبلهبلهبلهبلهبله
headersبلهبلهبلهبلهبله
rowspanبلهبلهبلهبلهبله

تگ / ویژگی‌های تگ
<template>26.013.022.08.015.0

تگ / ویژگی‌های تگ
<textarea>بلهبلهبلهبلهبله
autocompleteخیرخیر59.013.0خیر
autofocusبله10.04.0بلهبله
colsبلهبلهبلهبلهبله
dirnameبله79.0خیربلهبله
disabledبلهبلهبلهبلهبله
formبله11.0بلهبلهبله
maxlengthبله10.04.0بلهبله
minlengthبلهبلهبلهبلهبله
nameبلهبلهبلهبلهبله
placeholderبله10.04.05.011.5
readonlyبلهبلهبلهبلهبله
requiredبله10.04.0بلهبله
rowsبلهبلهبلهبلهبله
spellcheckبله11.0بلهبلهبله
wrapبلهبلهبلهبلهبله

تگ / ویژگی‌های تگ
<tfoot>بلهبلهبلهبلهبله

تگ / ویژگی‌های تگ
<th>بلهبلهبلهبلهبله
abbrبلهبلهبلهبلهبله
colspanبلهبلهبلهبلهبله
headersبلهبلهبلهبلهبله
rowspanبلهبلهبلهبلهبله
scopeبلهبلهبلهبلهبله

تگ / ویژگی‌های تگ
<thead>بلهبلهبلهبلهبله

تگ / ویژگی‌های تگ
<time>62.018.022.07.049.0
datetime62.018.022.07.049.0

تگ / ویژگی‌های تگ
<title>بلهبلهبلهبلهبله

تگ / ویژگی‌های تگ
<tr>بلهبلهبلهبلهبله

تگ / ویژگی‌های تگ
<track>23.010.031.06.012.1
default23.010.031.06.012.1
kind23.010.031.06.012.1
label23.010.031.06.012.1
src23.010.031.06.012.1
srclang23.010.031.06.012.1

تگ / ویژگی‌های تگ
<u>بلهبلهبلهبلهبله

تگ / ویژگی‌های تگ
<ul>بلهبلهبلهبلهبله

تگ / ویژگی‌های تگ
<var>بلهبلهبلهبلهبله

تگ / ویژگی‌های تگ
<video>4.09.03.53.111.5
autoplay4.09.03.53.111.5
controls4.09.03.53.111.5
height4.09.03.53.111.5
loop4.09.011.03.111.5
muted30.010.011.05.0بله
poster4.09.03.63.110.5
preload4.09.04.03.110.5
src4.09.03.53.111.5
width4.09.03.53.111.5

تگ / ویژگی‌های تگ
<wbr>بلهبلهبلهبلهبله

این صفحه را به دوستان خود معرفی کنید

با به اشتراک گذاری این صفحه، یک فرصت خوب به دوستان خود هدیه می‌دهید