معرفی تگ‌های Canvas در اسناد HTML

این تگ‌ها بیشتر کاربرد گرافیکی و طراحی ظاهری صفحات را دارند.

تگ <canvas> در HTML برای ترسیم گرافیک و متحرک سازی، از طریق اسکریپت نویسی (معمولاً جاوا اسکریپت) استفاده می‌شود.

رنگ‌ها، ‌سبک‌ها و سایه‌ها (Colors, Styles, and Shadows)

ویژگی (Property)توضیح
fillStyleSets or returns the color, gradient, or pattern used to fill the drawing
strokeStyleSets or returns the color, gradient, or pattern used for strokes
shadowColorSets or returns the color to use for shadows
shadowBlurSets or returns the blur level for shadows
shadowOffsetXSets or returns the horizontal distance of the shadow from the shape
shadowOffsetYSets or returns the vertical distance of the shadow from the shape
روش (Method)توضیح
createLinearGradient()Creates a linear gradient (to use on canvas content)
createPattern()Repeats a specified element in the specified direction
createRadialGradient()Creates a radial/circular gradient (to use on canvas content)
addColorStop()Specifies the colors and stop positions in a gradient object

سبک‌های خطوط (Line Styles)

ویژگی (Property)توضیح
lineCapSets or returns the style of the end caps for a line
lineJoinSets or returns the type of corner created, when two lines meet
lineWidthSets or returns the current line width
miterLimitSets or returns the maximum miter length

مربع‌ و مستطیل‌ها (Rectangles)

روش (Method)توضیح
rect()Creates a rectangle
fillRect()Draws a "filled" rectangle
strokeRect()Draws a rectangle (no fill)
clearRect()Clears the specified pixels within a given rectangle

خطوط طراحی (مسیرها) (Paths)

روش (Method)توضیح
fill()Fills the current drawing (path)
stroke()Actually draws the path you have defined
beginPath()Begins a path, or resets the current path
moveTo()Moves the path to the specified point in the canvas, without creating a line
closePath()Creates a path from the current point back to the starting point
lineTo()Adds a new point and creates a line to that point from the last specified point in the canvas
clip()Clips a region of any shape and size from the original canvas
quadraticCurveTo()Creates a quadratic Bézier curve
bezierCurveTo()Creates a cubic Bézier curve
arc()Creates an arc/curve (used to create circles, or parts of circles)
arcTo()Creates an arc/curve between two tangents
isPointInPath()Returns true if the specified point is in the current path, otherwise false

تغییر شکل‌ها (Transformations)

روش (Method)توضیح
scale()Scales the current drawing bigger or smaller
rotate()Rotates the current drawing
translate()Remaps the (0,0) position on the canvas
transform()Replaces the current transformation matrix for the drawing
setTransform()Resets the current transform to the identity matrix. Then runs transform()

متن (Text)

ویژگی (Property)توضیح
fontSets or returns the current font properties for text content
textAlignSets or returns the current alignment for text content
textBaselineSets or returns the current text baseline used when drawing text
روش (Method)توضیح
fillText()Draws "filled" text on the canvas
strokeText()Draws text on the canvas (no fill)
measureText()Returns an object that contains the width of the specified text

کشیدن تصویر (Image Drawing)

روش (Method)توضیح
drawImage()Draws an image, canvas, or video onto the canvas

دستکاری پیکسل‌ها (Pixel Manipulation)

ویژگی (Property)توضیح
widthReturns the width of an ImageData object
heightReturns the height of an ImageData object
dataReturns an object that contains image data of a specified ImageData object
روش (Method)توضیح
createImageData()Creates a new, blank ImageData object
getImageData()Returns an ImageData object that copies the pixel data for the specified rectangle on a canvas
putImageData()Puts the image data (from a specified ImageData object) back onto the canvas

ترکیب کردن (Compositing)

ویژگی (Property)توضیح
globalAlphaSets or returns the current alpha or transparency value of the drawing
globalCompositeOperationSets or returns how a new image is drawn onto an existing image

سایر روش‌ها (Other)

روش (Method)توضیح
save()Saves the state of the current context
restore()Returns previously saved path state and attributes
createEvent() 
getContext() 
toDataURL() 

این صفحه را به دوستان خود معرفی کنید

با به اشتراک گذاری این صفحه، یک فرصت خوب به دوستان خود هدیه می‌دهید