دات نت نیوک

پلن‌های یک ساله هاستینگ ویندوز

  • پلن هاستینگ PGW-01
  • پلن هاستینگ PGW-02
  • پلن هاستینگ PGW-03
  • 👌🏻 پلن هاستینگ PGW-04
  • پلن هاستینگ PGW-05
  • 👍🏻 پنل هاستینگ PGW-06
  • پنل هاستینگ PGW-07
  • پلن هاستینگ PGW-08
  • پلن هاستینگ PGW-09
  • پلن هاستینگ PGW-10

بسته‌ی میزبانی PGW-01

توجه داشته باشید که خدمات هاستینگ ما در مقایسه با شرکت‌های هاستینگ دیگر، دارای دو ویژگی متمایز و یک ویژگی مهم است! نخست این که همه‌ی پلن‌های ما با حافظه اختصاصی ارائه می‌شود در حالی که تقریبا تمام شرکت‌ها از ۱۵۰ مگابایت حافظه اشتراکی در تمام پلن‌های خود استفاده می‌کنند! نکته متمایز دیگر ابن که فضای میزبانی ما از نوع SSD و بسیار پر سرعت است و در پایان سرورهای ما از پردازنده‌های پر قدرت نسل پنجم XEON استفاده می‌کند!

ویژگی‌های میزبانی شرح ویژگی‌ها
فضای میزبانی ۲ گیگابایت SSD دیتاسنتر
ترافیک ماهیانه ۲۰ گیگابایت
حافظه‌ی Application Pool ۱۵۰ مگابایت اختصاصی
Dedicated Application Pools دارد
نوع پنل میزبانی Plesk Onyx
تعداد دامنه نامحدود
تعداد زیر دامنه نامحدود
File manager دارد
ODBC DSNs دارد
Applications installer دارد
تعداد ایمیل نامحدود
حجم هر ایمیل ۱۰۰ مگابایت
Web App Gallery دارد
ASP.NET 4.6 دارد
PHP 5.x دارد
Secured Folders دارد
Web Sites Redirection دارد
Virtual Directories دارد
Custom MIME Types دارد
FTP Accounts ۱ عدد
Mail Forwarding نامحدود
Mail Lists نامحدود
Mail Lists دارد
Mail Lists دارد
ویرایش فضای ایمیل دارد
MS-SQL 2017 ۱ عدد
فضای ذخیره‌سازی MS-SQL ۲۵۰ مگابایت
MySQL 5 دارد
فضای ذخیره‌سازی MYSQL ۲۵۰ مگابایت
Web-bases email access دارد
SMTP,POP3,IMAP دارد
Mail Auto Responders دارد
Email Forwarding دارد
Virus Protection دارد
Spam Protection دارد
Backup / Restore دارد
Reports دارد
DNS Editor دارد
IIS 8 دارد
توضیحات مخصوص سایت‌های سبک اسکریپت بیس و ساده
هزینه خرید/تمدید ۲۹۰ هزار تومان

بسته‌ی میزبانی PGW-02

توجه داشته باشید که خدمات هاستینگ ما در مقایسه با شرکت‌های هاستینگ دیگر، دارای دو ویژگی متمایز و یک ویژگی مهم است! نخست این که همه‌ی پلن‌های ما با حافظه اختصاصی ارائه می‌شود در حالی که تقریبا تمام شرکت‌ها از ۱۵۰ مگابایت حافظه اشتراکی در تمام پلن‌های خود استفاده می‌کنند! نکته متمایز دیگر ابن که فضای میزبانی ما از نوع SSD و بسیار پر سرعت است و در پایان سرورهای ما از پردازنده‌های پر قدرت نسل پنجم XEON استفاده می‌کند!

ویژگی‌های میزبانی شرح ویژگی‌ها
فضای میزبانی ۴ گیگابایت SSD دیتاسنتر
ترافیک ماهیانه ۵۰ گیگابایت
حافظه‌ی Application Pool ۲۰۰ مگابایت اختصاصی
Dedicated Application Pools دارد
نوع پنل میزبانی Plesk Onyx
تعداد دامنه نامحدود
تعداد زیر دامنه نامحدود
File manager دارد
ODBC DSNs دارد
Applications installer دارد
تعداد ایمیل نامحدود
حجم هر ایمیل ۲۰۰ مگابایت
Web App Gallery دارد
ASP.NET 4.6 دارد
PHP 5.x دارد
Secured Folders دارد
Web Sites Redirection دارد
Virtual Directories دارد
Custom MIME Types دارد
FTP Accounts ۱ عدد
Mail Forwarding نامحدود
Mail Lists نامحدود
Mail Lists دارد
Mail Lists دارد
ویرایش فضای ایمیل دارد
MS-SQL 2017 ۱ عدد
فضای ذخیره‌سازی MS-SQL ۵۰۰ مگابایت
MySQL 5.x دارد
فضای ذخیره‌سازی MYSQL ۵۰۰ مگابایت
Web-bases email access دارد
SMTP,POP3,IMAP دارد
Mail Auto Responders دارد
Email Forwarding دارد
Virus Protection دارد
Spam Protection دارد
Backup / Restore دارد
Reports دارد
DNS Editor دارد
IIS 8 دارد
توضیحات مخصوص سایت‌های سبک و ساده
هزینه خرید/تمدید ۳۹۰ هزار تومان

بسته‌ی میزبانی PGW-03

توجه داشته باشید که خدمات هاستینگ ما در مقایسه با شرکت‌های هاستینگ دیگر، دارای دو ویژگی متمایز و یک ویژگی مهم است! نخست این که همه‌ی پلن‌های ما با حافظه اختصاصی ارائه می‌شود در حالی که تقریبا تمام شرکت‌ها از ۱۵۰ مگابایت حافظه اشتراکی در تمام پلن‌های خود استفاده می‌کنند! نکته متمایز دیگر ابن که فضای میزبانی ما از نوع SSD و بسیار پر سرعت است و در پایان سرورهای ما از پردازنده‌های پر قدرت نسل پنجم XEON استفاده می‌کند!

ویژگی‌های میزبانی شرح ویژگی‌ها
فضای میزبانی ۱۰ گیگابایت SSD دیتاسنتر
ترافیک ماهیانه ۱۰۰ گیگابایت
حافظه‌ی Application Pool ۲۵۰ مگابایت اختصاصی
Dedicated Application Pools دارد
نوع پنل میزبانی Plesk Onyx
تعداد دامنه نامحدود
تعداد زیر دامنه نامحدود
File manager دارد
ODBC DSNs دارد
Applications installer دارد
تعداد ایمیل نامحدود
حجم هر ایمیل ۳۰۰ مگابایت
Web App Gallery دارد
ASP.NET 4.6 دارد
PHP 5.x دارد
Secured Folders دارد
Web Sites Redirection دارد
Virtual Directories دارد
Custom MIME Types دارد
FTP Accounts ۵ عدد
Mail Forwarding نامحدود
Mail Lists نامحدود
Mail Lists دارد
Mail Lists دارد
ویرایش فضای ایمیل دارد
MS-SQL 2017 ۱ عدد
فضای ذخیره‌سازی MS-SQL ۱ گیگابایت
MySQL 5.x دارد
فضای ذخیره‌سازی MYSQL ۱ گیگابایت
Web-bases email access دارد
SMTP,POP3,IMAP دارد
Mail Auto Responders دارد
Email Forwarding دارد
Virus Protection دارد
Spam Protection دارد
Backup / Restore دارد
Reports دارد
DNS Editor دارد
IIS 8 دارد
توضیحات مخصوص سایت‌های سبک اسکریپت بیس و ساده
هزینه خرید/تمدید ۴۹۰ هزار تومان

بسته‌ی میزبانی PGW-04

توجه داشته باشید که خدمات هاستینگ ما در مقایسه با شرکت‌های هاستینگ دیگر، دارای دو ویژگی متمایز و یک ویژگی مهم است! نخست این که همه‌ی پلن‌های ما با حافظه اختصاصی ارائه می‌شود در حالی که تقریبا تمام شرکت‌ها از ۱۵۰ مگابایت حافظه اشتراکی در تمام پلن‌های خود استفاده می‌کنند! نکته متمایز دیگر ابن که فضای میزبانی ما از نوع SSD و بسیار پر سرعت است و در پایان سرورهای ما از پردازنده‌های پر قدرت نسل پنجم XEON استفاده می‌کند!

ویژگی‌های میزبانی شرح ویژگی‌ها
فضای میزبانی ۱۵ گیگابایت SSD دیتاسنتر
ترافیک ماهیانه ۱۵۰ گیگابایت
حافظه‌ی Application Pool ۳۰۰ مگابایت اختصاصی
Dedicated Application Pools دارد
نوع پنل میزبانی Plesk Onyx
تعداد دامنه نامحدود
تعداد زیر دامنه نامحدود
File manager دارد
ODBC DSNs دارد
Applications installer دارد
تعداد ایمیل نامحدود
حجم هر ایمیل ۵۰۰ مگابایت
Web App Gallery دارد
ASP.NET 4.6 دارد
PHP 5.x دارد
Secured Folders دارد
Web Sites Redirection دارد
Virtual Directories دارد
Custom MIME Types دارد
FTP Accounts ۱۰ عدد
Mail Forwarding نامحدود
Mail Lists نامحدود
Mail Lists دارد
Mail Lists دارد
ویرایش فضای ایمیل دارد
MS-SQL 2017 ۲ عدد
فضای ذخیره‌سازی MS-SQL ۲ گیگابایت
MySQL 5.x دارد
فضای ذخیره‌سازی MYSQL ۲ گیگابایت
Web-bases email access دارد
SMTP,POP3,IMAP دارد
Mail Auto Responders دارد
Email Forwarding دارد
Virus Protection دارد
Spam Protection دارد
Backup / Restore دارد
Reports دارد
DNS Editor دارد
IIS 8 دارد
توضیحات مخصوص سایت‌های کامپایل بیس همچون DNN
هزینه خرید/تمدید ۵۹۰ هزار تومان

بسته‌ی میزبانی PGW-05

توجه داشته باشید که خدمات هاستینگ ما در مقایسه با شرکت‌های هاستینگ دیگر، دارای دو ویژگی متمایز و یک ویژگی مهم است! نخست این که همه‌ی پلن‌های ما با حافظه اختصاصی ارائه می‌شود در حالی که تقریبا تمام شرکت‌ها از ۱۵۰ مگابایت حافظه اشتراکی در تمام پلن‌های خود استفاده می‌کنند! نکته متمایز دیگر ابن که فضای میزبانی ما از نوع SSD و بسیار پر سرعت است و در پایان سرورهای ما از پردازنده‌های پر قدرت نسل پنجم XEON استفاده می‌کند!

ویژگی‌های میزبانی شرح ویژگی‌ها
فضای میزبانی ۲۰ گیگابایت SSD دیتاسنتر
ترافیک ماهیانه ۲۰۰ گیگابایت
حافظه‌ی Application Pool ۳۵۰ مگابایت اختصاصی
Dedicated Application Pools دارد
نوع پنل میزبانی Plesk Onyx
تعداد دامنه نامحدود
تعداد زیر دامنه نامحدود
File manager دارد
ODBC DSNs دارد
Applications installer دارد
تعداد ایمیل نامحدود
حجم هر ایمیل ۶۰۰ مگابایت
Web App Gallery دارد
ASP.NET 4.6 دارد
PHP 5.x دارد
Secured Folders دارد
Web Sites Redirection دارد
Virtual Directories دارد
Custom MIME Types دارد
FTP Accounts ۱۰ عدد
Mail Forwarding نامحدود
Mail Lists نامحدود
Mail Lists دارد
Mail Lists دارد
ویرایش فضای ایمیل دارد
MS-SQL 2017 ۲ عدد
فضای ذخیره‌سازی MS-SQL ۳ گیگابایت
MySQL 5.x دارد
فضای ذخیره‌سازی MYSQL ۳ گیگابایت
Web-bases email access دارد
SMTP,POP3,IMAP دارد
Mail Auto Responders دارد
Email Forwarding دارد
Virus Protection دارد
Spam Protection دارد
Backup / Restore دارد
Reports دارد
DNS Editor دارد
IIS 8 دارد
توضیحات مخصوص سایت‌های کامپایل بیس همچون DNN
هزینه خرید/تمدید ۶۹۰ هزار تومان

بسته‌ی میزبانی PGW-06

توجه داشته باشید که خدمات هاستینگ ما در مقایسه با شرکت‌های هاستینگ دیگر، دارای دو ویژگی متمایز و یک ویژگی مهم است! نخست این که همه‌ی پلن‌های ما با حافظه اختصاصی ارائه می‌شود در حالی که تقریبا تمام شرکت‌ها از ۱۵۰ مگابایت حافظه اشتراکی در تمام پلن‌های خود استفاده می‌کنند! نکته متمایز دیگر ابن که فضای میزبانی ما از نوع SSD و بسیار پر سرعت است و در پایان سرورهای ما از پردازنده‌های پر قدرت نسل پنجم XEON استفاده می‌کند!

ویژگی‌های میزبانی شرح ویژگی‌ها
فضای میزبانی ۴۰ گیگابایت SSD دیتاسنتر
ترافیک ماهیانه ۲۵۰ گیگابایت
حافظه‌ی Application Pool ۴۰۰ مگابایت اختصاصی
Dedicated Application Pools دارد
نوع پنل میزبانی Plesk Onyx
تعداد دامنه نامحدود
تعداد زیر دامنه نامحدود
File manager دارد
ODBC DSNs دارد
Applications installer دارد
تعداد ایمیل نامحدود
حجم هر ایمیل ۷۰۰ مگابایت
Web App Gallery دارد
ASP.NET 4.6 دارد
PHP 5.x دارد
Secured Folders دارد
Web Sites Redirection دارد
Virtual Directories دارد
Custom MIME Types دارد
FTP Accounts نامحدود
Mail Forwarding نامحدود
Mail Lists نامحدود
Mail Lists دارد
Mail Lists دارد
ویرایش فضای ایمیل دارد
MS-SQL 2017 ۳ عدد
فضای ذخیره‌سازی MS-SQL ۴ گیگابایت
MySQL 5.x نامحدود
فضای ذخیره‌سازی MYSQL ۴ گیگابایت
Web-bases email access دارد
SMTP,POP3,IMAP دارد
Mail Auto Responders دارد
Email Forwarding دارد
Virus Protection دارد
Spam Protection دارد
Backup / Restore دارد
Reports دارد
DNS Editor دارد
IIS 8 دارد
توضیحات مخصوص سایت‌های کامپایل بیس همچون DNN
هزینه خرید/تمدید ۸۹۰ هزار تومان

بسته‌ی میزبانی PGW-07

توجه داشته باشید که خدمات هاستینگ ما در مقایسه با شرکت‌های هاستینگ دیگر، دارای دو ویژگی متمایز و یک ویژگی مهم است! نخست این که همه‌ی پلن‌های ما با حافظه اختصاصی ارائه می‌شود در حالی که تقریبا تمام شرکت‌ها از ۱۵۰ مگابایت حافظه اشتراکی در تمام پلن‌های خود استفاده می‌کنند! نکته متمایز دیگر ابن که فضای میزبانی ما از نوع SSD و بسیار پر سرعت است و در پایان سرورهای ما از پردازنده‌های پر قدرت نسل پنجم XEON استفاده می‌کند!

ویژگی‌های میزبانی شرح ویژگی‌ها
فضای میزبانی ۵۰ گیگابایت SSD دیتاسنتر
ترافیک ماهیانه ۴۰۰ گیگابایت
حافظه‌ی Application Pool ۶۰۰ مگابایت اختصاصی
Dedicated Application Pools دارد
نوع پنل میزبانی Plesk Onyx
تعداد دامنه نامحدود
تعداد زیر دامنه نامحدود
File manager دارد
ODBC DSNs دارد
Applications installer دارد
تعداد ایمیل نامحدود
حجم هر ایمیل ۱ گیگابایت
Web App Gallery دارد
ASP.NET 4.6 دارد
PHP 5.x دارد
Secured Folders دارد
Web Sites Redirection دارد
Virtual Directories دارد
Custom MIME Types دارد
FTP Accounts نامحدود
Mail Forwarding نامحدود
Mail Lists نامحدود
Mail Lists دارد
Mail Lists دارد
ویرایش فضای ایمیل دارد
MS-SQL 2017 ۴ عدد
فضای ذخیره‌سازی MS-SQL ۵ گیگابایت
MySQL 5.x نامحدود
فضای ذخیره‌سازی MYSQL ۵ گیگابایت
Web-bases email access دارد
SMTP,POP3,IMAP دارد
Mail Auto Responders دارد
Email Forwarding دارد
Virus Protection دارد
Spam Protection دارد
Backup / Restore دارد
Reports دارد
DNS Editor دارد
IIS 8 دارد
توضیحات مخصوص سایت‌های کامپایل بیس همچون DNN
هزینه خرید/تمدید ۱،۲۹۰،۰۰۰ تومان

بسته‌ی میزبانی PGW-08

توجه داشته باشید که خدمات هاستینگ ما در مقایسه با شرکت‌های هاستینگ دیگر، دارای دو ویژگی متمایز و یک ویژگی مهم است! نخست این که همه‌ی پلن‌های ما با حافظه اختصاصی ارائه می‌شود در حالی که تقریبا تمام شرکت‌ها از ۱۵۰ مگابایت حافظه اشتراکی در تمام پلن‌های خود استفاده می‌کنند! نکته متمایز دیگر ابن که فضای میزبانی ما از نوع SSD و بسیار پر سرعت است و در پایان سرورهای ما از پردازنده‌های پر قدرت نسل پنجم XEON استفاده می‌کند!

ویژگی‌های میزبانی شرح ویژگی‌ها
فضای میزبانی ۱۰۰ گیگابایت SSD دیتاسنتر
ترافیک ماهیانه ۵۰۰ گیگابایت
حافظه‌ی Application Pool ۸۰۰ مگابایت اختصاصی
Dedicated Application Pools دارد
نوع پنل میزبانی Plesk Onyx
تعداد دامنه نامحدود
تعداد زیر دامنه نامحدود
File manager دارد
ODBC DSNs دارد
Applications installer دارد
تعداد ایمیل نامحدود
حجم هر ایمیل ۱ گیگابایت
Web App Gallery دارد
ASP.NET 4.6 دارد
PHP 5.x دارد
Secured Folders دارد
Web Sites Redirection دارد
Virtual Directories دارد
Custom MIME Types دارد
FTP Accounts نامحدود
Mail Forwarding نامحدود
Mail Lists نامحدود
Mail Lists دارد
Mail Lists دارد
ویرایش فضای ایمیل دارد
MS-SQL 2017 ۵ عدد
فضای ذخیره‌سازی MS-SQL ۷ گیگابایت
MySQL 5.x نامحدود
فضای ذخیره‌سازی MYSQL ۷ گیگابایت
Web-bases email access دارد
SMTP,POP3,IMAP دارد
Mail Auto Responders دارد
Email Forwarding دارد
Virus Protection دارد
Spam Protection دارد
Backup / Restore دارد
Reports دارد
DNS Editor دارد
IIS 8 دارد
توضیحات مخصوص سایت‌های کامپایل بیس همچون DNN
هزینه خرید/تمدید ۱،۹۹۰،۰۰۰ تومان

بسته‌ی میزبانی PGW-09

توجه داشته باشید که خدمات هاستینگ ما در مقایسه با شرکت‌های هاستینگ دیگر، دارای دو ویژگی متمایز و یک ویژگی مهم است! نخست این که همه‌ی پلن‌های ما با حافظه اختصاصی ارائه می‌شود در حالی که تقریبا تمام شرکت‌ها از ۱۵۰ مگابایت حافظه اشتراکی در تمام پلن‌های خود استفاده می‌کنند! نکته متمایز دیگر ابن که فضای میزبانی ما از نوع SSD و بسیار پر سرعت است و در پایان سرورهای ما از پردازنده‌های پر قدرت نسل پنجم XEON استفاده می‌کند!

ویژگی‌های میزبانی شرح ویژگی‌ها
فضای میزبانی ۲۰۰ گیگابایت SSD دیتاسنتر
ترافیک ماهیانه ۱ ترابایت
حافظه‌ی Application Pool ۱ گیگابایت اختصاصی
Dedicated Application Pools دارد
نوع پنل میزبانی Plesk Onyx
تعداد دامنه نامحدود
تعداد زیر دامنه نامحدود
File manager دارد
ODBC DSNs دارد
Applications installer دارد
تعداد ایمیل نامحدود
حجم هر ایمیل ۲ گیگابایت
Web App Gallery دارد
ASP.NET 4.6 دارد
PHP 5.x دارد
Secured Folders دارد
Web Sites Redirection دارد
Virtual Directories دارد
Custom MIME Types دارد
FTP Accounts نامحدود
Mail Forwarding نامحدود
Mail Lists نامحدود
Mail Lists دارد
Mail Lists دارد
ویرایش فضای ایمیل دارد
MS-SQL 2017 ۱۰ عدد
فضای ذخیره‌سازی MS-SQL ۱۰ گیگابایت
MySQL 5.x نامحدود
فضای ذخیره‌سازی MYSQL ۱۰ گیگابایت
Web-bases email access دارد
SMTP,POP3,IMAP دارد
Mail Auto Responders دارد
Email Forwarding دارد
Virus Protection دارد
Spam Protection دارد
Backup / Restore دارد
Reports دارد
DNS Editor دارد
IIS 8 دارد
توضیحات مخصوص سایت‌های کامپایل بیس همچون DNN
هزینه خرید/تمدید ۲،۴۹۰،۰۰۰ تومان

بسته‌ی میزبانی PGW-10

توجه داشته باشید که خدمات هاستینگ ما در مقایسه با شرکت‌های هاستینگ دیگر، دارای دو ویژگی متمایز و یک ویژگی مهم است! نخست این که همه‌ی پلن‌های ما با حافظه اختصاصی ارائه می‌شود در حالی که تقریبا تمام شرکت‌ها از ۱۵۰ مگابایت حافظه اشتراکی در تمام پلن‌های خود استفاده می‌کنند! نکته متمایز دیگر ابن که فضای میزبانی ما از نوع SSD و بسیار پر سرعت است و در پایان سرورهای ما از پردازنده‌های پر قدرت نسل پنجم XEON استفاده می‌کند!

ویژگی‌های میزبانی شرح ویژگی‌ها
فضای میزبانی ۳۰۰ گیگابایت SSD دیتاسنتر
ترافیک ماهیانه ۲ ترابایت
حافظه‌ی Application Pool ۲ گیگابایت اختصاصی
Dedicated Application Pools دارد
نوع پنل میزبانی Plesk Onyx
تعداد دامنه نامحدود
تعداد زیر دامنه نامحدود
File manager دارد
ODBC DSNs دارد
Applications installer دارد
تعداد ایمیل نامحدود
حجم هر ایمیل ۴ گیگابایت
Web App Gallery دارد
ASP.NET 4.6 دارد
PHP 5.x دارد
Secured Folders دارد
Web Sites Redirection دارد
Virtual Directories دارد
Custom MIME Types دارد
FTP Accounts نامحدود
Mail Forwarding نامحدود
Mail Lists نامحدود
Mail Lists دارد
Mail Lists دارد
ویرایش فضای ایمیل دارد
MS-SQL 2017 ۲۰ عدد
فضای ذخیره‌سازی MS-SQL ۱۰ گیگابایت
MySQL 5.x نامحدود
فضای ذخیره‌سازی MYSQL ۱۰ گیگابایت
Web-bases email access دارد
SMTP,POP3,IMAP دارد
Mail Auto Responders دارد
Email Forwarding دارد
Virus Protection دارد
Spam Protection دارد
Backup / Restore دارد
Reports دارد
DNS Editor دارد
IIS 8 دارد
توضیحات مخصوص سایت‌های کامپایل بیس همچون DNN
هزینه خرید/تمدید ۲،۹۹۰،۰۰۰ تومان