دات نت نیوک

پلن‌های یک ساله هاستینگ ویندوز

 • پلن هاستینگ PGW-01
 • پلن هاستینگ PGW-02
 • پلن هاستینگ PGW-03
 • 👌🏻 پلن هاستینگ PGW-04
 • پلن هاستینگ PGW-05
 • 👍🏻 پنل هاستینگ PGW-06
 • پنل هاستینگ PGW-07
 • پلن هاستینگ PGW-08
 • پلن هاستینگ PGW-09
 • پلن هاستینگ PGW-10
 • ➕ افزونه 1x2GBDS-MSSQL500
 • ➕ افزونه 2x2GBDS-MSSQL500
 • ➕ افزونه 1x5GBDS-MSSQL1
 • ➕ افزونه 2x5GBDS-MSSQL1
 • ➕ افزونه 1x5GBDS-MSSQL2
 • ➕ افزونه 2x5GBDS-MSSQL2

بسته‌ی میزبانی PGW-01

توجه داشته باشید که خدمات هاستینگ ما در مقایسه با شرکت‌های هاستینگ دیگر، دارای دو ویژگی متمایز و یک ویژگی مهم است! نخست این که همه‌ی پلن‌های ما با حافظه اختصاصی ارائه می‌شود در حالی که تقریبا تمام شرکت‌ها از ۱۵۰ مگابایت حافظه اشتراکی در تمام پلن‌های خود استفاده می‌کنند! نکته متمایز دیگر ابن که فضای میزبانی ما از نوع SSD و بسیار پر سرعت است و در پایان سرورهای ما از پردازنده‌های پر قدرت نسل پنجم XEON استفاده می‌کند!

ویژگی‌های بسته هاستینگ شرح ویژگی‌ها
فضای میزبانی 2GB SSD DE
ترافیک ماهیانه 20GB
حافظه‌ی Application Pool 150MB اختصاصی
نوع پنل میزبانی آخرین نسخه Plesk Onyx
تعداد سایت قابل انتشار ۱ عدد
تعداد سایت موبایل ۱ عدد
تعداد دامنه نامحدود
تعداد زیر دامنه نامحدود
تعداد آلیاس دامنه نامحدود
تعداد ایمیل نامحدود
فضای هر ایمیل 100MB
فضای کل ایمیل‌ها 2GB
تعداد Mailing List نامحدود
تعداد FTP نامحدود
تعداد پایگاه داده MySQL 5.7.21 ۱ عدد
مجموع فضای MySQL 300MB
تعداد پایگاه داده MS SQL 2017 ۱ عدد
مجموع فضای MS SQL 600MB
حداکثر فضای فایل MS SQL 300MB
حداکثر فضای لاگ MS SQL 300MB
دوره تمدید بسته میزبانی ۱ ساله
Web users نامحدود
ODBC connections نامحدود
DNS zone management دارد
PHP version and handler دارد
Spam filter management دارد
Antivirus management دارد
Backup and restoration دارد
Web statistics management دارد
Log rotation management دارد
Access to Application Catalog دارد
Node.js support management دارد
Git management دارد
Access to WordPress Toolkit دارد
Microsoft ASP.NET support ASP.NET 4.6.2
CGI support دارد نسخه 7.2.4
SSI support دارد
SSL/TLS support SEO-safe دارد
Webmail service MailEnable Webmail 10.12
IIS application pool Dedicated IIS 10
توضیحات مخصوص سایت‌های سبک اسکریپت بیس و ساده
هزینه خرید/تمدید (یورو) ۷۸ یورو در سال ( 6.5€ / ماه )
هزینه خرید/تمدید (تومان) ۳۹۰ هزار تومان

بسته‌ی میزبانی PGW-02

توجه داشته باشید که خدمات هاستینگ ما در مقایسه با شرکت‌های هاستینگ دیگر، دارای دو ویژگی متمایز و یک ویژگی مهم است! نخست این که همه‌ی پلن‌های ما با حافظه اختصاصی ارائه می‌شود در حالی که تقریبا تمام شرکت‌ها از ۱۵۰ مگابایت حافظه اشتراکی در تمام پلن‌های خود استفاده می‌کنند! نکته متمایز دیگر ابن که فضای میزبانی ما از نوع SSD و بسیار پر سرعت است و در پایان سرورهای ما از پردازنده‌های پر قدرت نسل پنجم XEON استفاده می‌کند!

ویژگی‌های بسته هاستینگ شرح ویژگی‌ها
فضای میزبانی 5GB SSD DE
ترافیک ماهیانه 50GB
حافظه‌ی Application Pool 200MB اختصاصی
نوع پنل میزبانی آخرین نسخه Plesk Onyx
تعداد سایت قابل انتشار ۱ عدد
تعداد سایت موبایل ۱ عدد
تعداد دامنه نامحدود
تعداد زیر دامنه نامحدود
تعداد آلیاس دامنه نامحدود
تعداد ایمیل نامحدود
فضای هر ایمیل 200MB
فضای کل ایمیل‌ها 4GB
تعداد Mailing List نامحدود
تعداد FTP نامحدود
تعداد پایگاه داده MySQL 5.7.21 ۱ عدد
مجموع فضای MySQL 500MB
تعداد پایگاه داده MS SQL 2017 ۱ عدد
مجموع فضای MS SQL 1GB
حداکثر فضای فایل MS SQL 500MB
حداکثر فضای لاگ MS SQL 500MB
دوره تمدید بسته میزبانی ۱ ساله
Web users نامحدود
ODBC connections نامحدود
DNS zone management دارد
PHP version and handler دارد
Spam filter management دارد
Antivirus management دارد
Backup and restoration دارد
Web statistics management دارد
Log rotation management دارد
Access to Application Catalog دارد
Node.js support management دارد
Git management دارد
Access to WordPress Toolkit دارد
Microsoft ASP.NET support ASP.NET 4.6.2
CGI support دارد نسخه 7.2.4
SSI support دارد
SSL/TLS support SEO-safe دارد
Webmail service MailEnable Webmail 10.12
IIS application pool Dedicated IIS 10
توضیحات مخصوص سایت‌های سبک اسکریپت بیس و ساده
هزینه خرید/تمدید (یورو) ۱۰۸ یورو در سال ( 9 / ماه )
هزینه خرید/تمدید (تومان) ۴۹۰ هزار تومان

بسته‌ی میزبانی PGW-03

توجه داشته باشید که خدمات هاستینگ ما در مقایسه با شرکت‌های هاستینگ دیگر، دارای دو ویژگی متمایز و یک ویژگی مهم است! نخست این که همه‌ی پلن‌های ما با حافظه اختصاصی ارائه می‌شود در حالی که تقریبا تمام شرکت‌ها از ۱۵۰ مگابایت حافظه اشتراکی در تمام پلن‌های خود استفاده می‌کنند! نکته متمایز دیگر ابن که فضای میزبانی ما از نوع SSD و بسیار پر سرعت است و در پایان سرورهای ما از پردازنده‌های پر قدرت نسل پنجم XEON استفاده می‌کند!

ویژگی‌های بسته هاستینگ شرح ویژگی‌ها
فضای میزبانی 10GB SSD DE
ترافیک ماهیانه 100GB
حافظه‌ی Application Pool 250MB اختصاصی
نوع پنل میزبانی آخرین نسخه Plesk Onyx
تعداد سایت قابل انتشار ۱ عدد
تعداد سایت موبایل ۱ عدد
تعداد دامنه نامحدود
تعداد زیر دامنه نامحدود
تعداد آلیاس دامنه نامحدود
تعداد ایمیل نامحدود
فضای هر ایمیل 400MB
فضای کل ایمیل‌ها 8GB
تعداد Mailing List نامحدود
تعداد FTP نامحدود
تعداد پایگاه داده MySQL 5.7.21 ۱ عدد
مجموع فضای MySQL 1GB
تعداد پایگاه داده MS SQL 2017 ۱ عدد
مجموع فضای MS SQL 2GB
حداکثر فضای فایل MS SQL 1GB
حداکثر فضای لاگ MS SQL 1GB
دوره تمدید بسته میزبانی ۱ ساله
Web users نامحدود
ODBC connections نامحدود
DNS zone management دارد
PHP version and handler دارد
Spam filter management دارد
Antivirus management دارد
Backup and restoration دارد
Web statistics management دارد
Log rotation management دارد
Access to Application Catalog دارد
Node.js support management دارد
Git management دارد
Access to WordPress Toolkit دارد
Microsoft ASP.NET support ASP.NET 4.6.2
CGI support دارد نسخه 7.2.4
SSI support دارد
SSL/TLS support SEO-safe دارد
Webmail service MailEnable Webmail 10.12
IIS application pool Dedicated IIS 10
توضیحات مخصوص سایت‌های سبک اسکریپت بیس و ساده
هزینه خرید/تمدید (یورو) ۱۴۴ یورو در سال ( 12€ / ماه )
هزینه خرید/تمدید (تومان) ۶۹۰ هزار تومان

بسته‌ی میزبانی PGW-04

توجه داشته باشید که خدمات هاستینگ ما در مقایسه با شرکت‌های هاستینگ دیگر، دارای دو ویژگی متمایز و یک ویژگی مهم است! نخست این که همه‌ی پلن‌های ما با حافظه اختصاصی ارائه می‌شود در حالی که تقریبا تمام شرکت‌ها از ۱۵۰ مگابایت حافظه اشتراکی در تمام پلن‌های خود استفاده می‌کنند! نکته متمایز دیگر ابن که فضای میزبانی ما از نوع SSD و بسیار پر سرعت است و در پایان سرورهای ما از پردازنده‌های پر قدرت نسل پنجم XEON استفاده می‌کند!

ویژگی‌های بسته هاستینگ شرح ویژگی‌ها
فضای میزبانی 15GB SSD DE
ترافیک ماهیانه 150GB
حافظه‌ی Application Pool 300MB اختصاصی
نوع پنل میزبانی آخرین نسخه Plesk Onyx
تعداد سایت قابل انتشار ۲ عدد
تعداد سایت موبایل ۲ عدد
تعداد دامنه نامحدود
تعداد زیر دامنه نامحدود
تعداد آلیاس دامنه نامحدود
تعداد ایمیل نامحدود
فضای هر ایمیل 500MB
فضای کل ایمیل‌ها 10GB
تعداد Mailing List نامحدود
تعداد FTP نامحدود
تعداد پایگاه داده MySQL 5.7.21 ۲ عدد
مجموع فضای MySQL 2GB
تعداد پایگاه داده MS SQL 2017 ۲ عدد
مجموع فضای MS SQL 4GB
حداکثر فضای فایل MS SQL 2GB
حداکثر فضای لاگ MS SQL 2GB
دوره تمدید بسته میزبانی ۱ ساله
Web users نامحدود
ODBC connections نامحدود
DNS zone management دارد
PHP version and handler دارد
Spam filter management دارد
Antivirus management دارد
Backup and restoration دارد
Web statistics management دارد
Log rotation management دارد
Access to Application Catalog دارد
Node.js support management دارد
Git management دارد
Access to WordPress Toolkit دارد
Microsoft ASP.NET support ASP.NET 4.6.2
CGI support دارد نسخه 7.2.4
SSI support دارد
SSL/TLS support SEO-safe دارد
Webmail service MailEnable Webmail 10.12
IIS application pool Dedicated IIS 10
توضیحات مخصوص سایت‌های کامپایل بیس همچون DNN
هزینه خرید/تمدید (یورو) ۱۸۰ یورو در سال ( 15€ / ماه )
هزینه خرید/تمدید (تومان) ۸۹۰ هزار تومان

بسته‌ی میزبانی PGW-05

توجه داشته باشید که خدمات هاستینگ ما در مقایسه با شرکت‌های هاستینگ دیگر، دارای دو ویژگی متمایز و یک ویژگی مهم است! نخست این که همه‌ی پلن‌های ما با حافظه اختصاصی ارائه می‌شود در حالی که تقریبا تمام شرکت‌ها از ۱۵۰ مگابایت حافظه اشتراکی در تمام پلن‌های خود استفاده می‌کنند! نکته متمایز دیگر ابن که فضای میزبانی ما از نوع SSD و بسیار پر سرعت است و در پایان سرورهای ما از پردازنده‌های پر قدرت نسل پنجم XEON استفاده می‌کند!

ویژگی‌های بسته هاستینگ شرح ویژگی‌ها
فضای میزبانی 20GB SSD DE
ترافیک ماهیانه 200GB
حافظه‌ی Application Pool 400MB اختصاصی
نوع پنل میزبانی آخرین نسخه Plesk Onyx
تعداد سایت قابل انتشار ۲ عدد
تعداد سایت موبایل ۲ عدد
تعداد دامنه نامحدود
تعداد زیر دامنه نامحدود
تعداد آلیاس دامنه نامحدود
تعداد ایمیل نامحدود
فضای هر ایمیل 600MB
فضای کل ایمیل‌ها 12GB
تعداد Mailing List نامحدود
تعداد FTP نامحدود
تعداد پایگاه داده MySQL 5.7.21 ۲ عدد
مجموع فضای MySQL 4GB
تعداد پایگاه داده MS SQL 2017 ۲ عدد
مجموع فضای MS SQL 8GB
حداکثر فضای فایل MS SQL 4GB
حداکثر فضای لاگ MS SQL 4GB
دوره تمدید بسته میزبانی ۱ ساله
Web users نامحدود
ODBC connections نامحدود
DNS zone management دارد
PHP version and handler دارد
Spam filter management دارد
Antivirus management دارد
Backup and restoration دارد
Web statistics management دارد
Log rotation management دارد
Access to Application Catalog دارد
Node.js support management دارد
Git management دارد
Access to WordPress Toolkit دارد
Microsoft ASP.NET support ASP.NET 4.6.2
CGI support دارد نسخه 7.2.4
SSI support دارد
SSL/TLS support SEO-safe دارد
Webmail service MailEnable Webmail 10.12
IIS application pool Dedicated IIS 10
توضیحات مخصوص سایت‌های کامپایل بیس همچون DNN
هزینه خرید/تمدید (یورو) ۲۱۰ یورو در سال ( 17.5€ / ماه )
هزینه خرید/تمدید (تومان) ۹۹۰ هزار تومان

بسته‌ی میزبانی PGW-06

توجه داشته باشید که خدمات هاستینگ ما در مقایسه با شرکت‌های هاستینگ دیگر، دارای دو ویژگی متمایز و یک ویژگی مهم است! نخست این که همه‌ی پلن‌های ما با حافظه اختصاصی ارائه می‌شود در حالی که تقریبا تمام شرکت‌ها از ۱۵۰ مگابایت حافظه اشتراکی در تمام پلن‌های خود استفاده می‌کنند! نکته متمایز دیگر ابن که فضای میزبانی ما از نوع SSD و بسیار پر سرعت است و در پایان سرورهای ما از پردازنده‌های پر قدرت نسل پنجم XEON استفاده می‌کند!

ویژگی‌های بسته هاستینگ شرح ویژگی‌ها
فضای میزبانی 30GB SSD DE
ترافیک ماهیانه 300GB
حافظه‌ی Application Pool 500MB اختصاصی
نوع پنل میزبانی آخرین نسخه Plesk Onyx
تعداد سایت قابل انتشار ۳ عدد
تعداد سایت موبایل ۳ عدد
تعداد دامنه نامحدود
تعداد زیر دامنه نامحدود
تعداد آلیاس دامنه نامحدود
تعداد ایمیل نامحدود
فضای هر ایمیل 700MB
فضای کل ایمیل‌ها 14GB
تعداد Mailing List نامحدود
تعداد FTP نامحدود
تعداد پایگاه داده MySQL 5.7.21 ۳ عدد
مجموع فضای MySQL 6GB
تعداد پایگاه داده MS SQL 2017 ۳ عدد
مجموع فضای MS SQL 12GB
حداکثر فضای فایل MS SQL 6GB
حداکثر فضای لاگ MS SQL 6GB
دوره تمدید بسته میزبانی ۱ ساله
Web users نامحدود
ODBC connections نامحدود
DNS zone management دارد
PHP version and handler دارد
Spam filter management دارد
Antivirus management دارد
Backup and restoration دارد
Web statistics management دارد
Log rotation management دارد
Access to Application Catalog دارد
Node.js support management دارد
Git management دارد
Access to WordPress Toolkit دارد
Microsoft ASP.NET support ASP.NET 4.6.2
CGI support دارد نسخه 7.2.4
SSI support دارد
SSL/TLS support SEO-safe دارد
Webmail service MailEnable Webmail 10.12
IIS application pool Dedicated IIS 10
هزینه خرید/تمدید (یورو) ۲۴۰ یورو در سال ( 20€ / ماه )
هزینه خرید/تمدید (تومان) ۱،۱۹۰،۰۰۰ تومان

بسته‌ی میزبانی PGW-07

توجه داشته باشید که خدمات هاستینگ ما در مقایسه با شرکت‌های هاستینگ دیگر، دارای دو ویژگی متمایز و یک ویژگی مهم است! نخست این که همه‌ی پلن‌های ما با حافظه اختصاصی ارائه می‌شود در حالی که تقریبا تمام شرکت‌ها از ۱۵۰ مگابایت حافظه اشتراکی در تمام پلن‌های خود استفاده می‌کنند! نکته متمایز دیگر ابن که فضای میزبانی ما از نوع SSD و بسیار پر سرعت است و در پایان سرورهای ما از پردازنده‌های پر قدرت نسل پنجم XEON استفاده می‌کند!

ویژگی‌های بسته هاستینگ شرح ویژگی‌ها
فضای میزبانی 50GB SSD DE
ترافیک ماهیانه 500GB
حافظه‌ی Application Pool 600MB اختصاصی
نوع پنل میزبانی آخرین نسخه Plesk Onyx
تعداد سایت قابل انتشار ۳ عدد
تعداد سایت موبایل ۳ عدد
تعداد دامنه نامحدود
تعداد زیر دامنه نامحدود
تعداد آلیاس دامنه نامحدود
تعداد ایمیل نامحدود
فضای هر ایمیل 1GB
فضای کل ایمیل‌ها 20GB
تعداد Mailing List نامحدود
تعداد FTP نامحدود
تعداد پایگاه داده MySQL 5.7.21 ۳ عدد
مجموع فضای MySQL 9GB
تعداد پایگاه داده MS SQL 2017 ۳ عدد
مجموع فضای MS SQL 18GB
حداکثر فضای فایل MS SQL 9GB
حداکثر فضای لاگ MS SQL 9GB
دوره تمدید بسته میزبانی ۱ ساله
Web users نامحدود
ODBC connections نامحدود
DNS zone management دارد
PHP version and handler دارد
Spam filter management دارد
Antivirus management دارد
Backup and restoration دارد
Web statistics management دارد
Log rotation management دارد
Access to Application Catalog دارد
Node.js support management دارد
Git management دارد
Access to WordPress Toolkit دارد
Microsoft ASP.NET support ASP.NET 4.6.2
CGI support دارد نسخه 7.2.4
SSI support دارد
SSL/TLS support SEO-safe دارد
Webmail service MailEnable Webmail 10.12
IIS application pool Dedicated IIS 10
هزینه خرید/تمدید (یورو) ۳۰۰ یورو در سال ( 25€ / ماه )
هزینه خرید/تمدید (تومان) ۱،۴۹۰،۰۰۰ تومان

بسته‌ی میزبانی PGW-08

توجه داشته باشید که خدمات هاستینگ ما در مقایسه با شرکت‌های هاستینگ دیگر، دارای دو ویژگی متمایز و یک ویژگی مهم است! نخست این که همه‌ی پلن‌های ما با حافظه اختصاصی ارائه می‌شود در حالی که تقریبا تمام شرکت‌ها از ۱۵۰ مگابایت حافظه اشتراکی در تمام پلن‌های خود استفاده می‌کنند! نکته متمایز دیگر ابن که فضای میزبانی ما از نوع SSD و بسیار پر سرعت است و در پایان سرورهای ما از پردازنده‌های پر قدرت نسل پنجم XEON استفاده می‌کند!

ویژگی‌های بسته هاستینگ شرح ویژگی‌ها
فضای میزبانی 90GB SSD DE
ترافیک ماهیانه 900GB
حافظه‌ی Application Pool 800MB اختصاصی
نوع پنل میزبانی آخرین نسخه Plesk Onyx
تعداد سایت قابل انتشار ۴ عدد
تعداد سایت موبایل ۴ عدد
تعداد دامنه نامحدود
تعداد زیر دامنه نامحدود
تعداد آلیاس دامنه نامحدود
تعداد ایمیل نامحدود
فضای هر ایمیل 1GB
فضای کل ایمیل‌ها 40GB
تعداد Mailing List نامحدود
تعداد FTP نامحدود
تعداد پایگاه داده MySQL 5.7.21 ۴ عدد
مجموع فضای MySQL 16GB
تعداد پایگاه داده MS SQL 2017 ۴ عدد
مجموع فضای MS SQL 32GB
حداکثر فضای فایل MS SQL 16GB
حداکثر فضای لاگ MS SQL 16GB
دوره تمدید بسته میزبانی ۱ ساله
Web users نامحدود
ODBC connections نامحدود
DNS zone management دارد
PHP version and handler دارد
Spam filter management دارد
Antivirus management دارد
Backup and restoration دارد
Web statistics management دارد
Log rotation management دارد
Access to Application Catalog دارد
Node.js support management دارد
Git management دارد
Access to WordPress Toolkit دارد
Microsoft ASP.NET support ASP.NET 4.6.2
CGI support دارد نسخه 7.2.4
SSI support دارد
SSL/TLS support SEO-safe دارد
Webmail service MailEnable Webmail 10.12
IIS application pool Dedicated IIS 10
هزینه خرید/تمدید (یورو) ۴۲۰ یورو در سال ( 35€ / ماه )
هزینه خرید/تمدید (تومان) ۲،۲۹۰،۰۰۰ تومان

بسته‌ی میزبانی PGW-09

توجه داشته باشید که خدمات هاستینگ ما در مقایسه با شرکت‌های هاستینگ دیگر، دارای دو ویژگی متمایز و یک ویژگی مهم است! نخست این که همه‌ی پلن‌های ما با حافظه اختصاصی ارائه می‌شود در حالی که تقریبا تمام شرکت‌ها از ۱۵۰ مگابایت حافظه اشتراکی در تمام پلن‌های خود استفاده می‌کنند! نکته متمایز دیگر ابن که فضای میزبانی ما از نوع SSD و بسیار پر سرعت است و در پایان سرورهای ما از پردازنده‌های پر قدرت نسل پنجم XEON استفاده می‌کند!

ویژگی‌های بسته هاستینگ شرح ویژگی‌ها
فضای میزبانی 150GB SSD DE
ترافیک ماهیانه 1.5TB
حافظه‌ی Application Pool 1GB اختصاصی
نوع پنل میزبانی آخرین نسخه Plesk Onyx
تعداد سایت قابل انتشار ۶ عدد
تعداد سایت موبایل ۶ عدد
تعداد دامنه نامحدود
تعداد زیر دامنه نامحدود
تعداد آلیاس دامنه نامحدود
تعداد ایمیل نامحدود
فضای هر ایمیل 1GB
فضای کل ایمیل‌ها 60GB
تعداد Mailing List نامحدود
تعداد FTP نامحدود
تعداد پایگاه داده MySQL 5.7.21 ۶ عدد
مجموع فضای MySQL 24GB
تعداد پایگاه داده MS SQL 2017 ۶ عدد
مجموع فضای MS SQL 48GB
حداکثر فضای فایل MS SQL 24GB
حداکثر فضای لاگ MS SQL 24GB
دوره تمدید بسته میزبانی ۱ ساله
Web users نامحدود
ODBC connections نامحدود
DNS zone management دارد
PHP version and handler دارد
Spam filter management دارد
Antivirus management دارد
Backup and restoration دارد
Web statistics management دارد
Log rotation management دارد
Access to Application Catalog دارد
Node.js support management دارد
Git management دارد
Access to WordPress Toolkit دارد
Microsoft ASP.NET support ASP.NET 4.6.2
CGI support دارد نسخه 7.2.4
SSI support دارد
SSL/TLS support SEO-safe دارد
Webmail service MailEnable Webmail 10.12
IIS application pool Dedicated IIS 10
توضیحات مخصوص سایت‌های کامپایل بیس همچون DNN
هزینه خرید/تمدید (یورو) ۶۰۰ یورو در سال ( 50€ / ماه )
هزینه خرید/تمدید (تومان) ۳،۱۹۰،۰۰۰ تومان

بسته‌ی میزبانی PGW-10

توجه داشته باشید که خدمات هاستینگ ما در مقایسه با شرکت‌های هاستینگ دیگر، دارای دو ویژگی متمایز و یک ویژگی مهم است! نخست این که همه‌ی پلن‌های ما با حافظه اختصاصی ارائه می‌شود در حالی که تقریبا تمام شرکت‌ها از ۱۵۰ مگابایت حافظه اشتراکی در تمام پلن‌های خود استفاده می‌کنند! نکته متمایز دیگر ابن که فضای میزبانی ما از نوع SSD و بسیار پر سرعت است و در پایان سرورهای ما از پردازنده‌های پر قدرت نسل پنجم XEON استفاده می‌کند!

ویژگی‌های بسته هاستینگ شرح ویژگی‌ها
فضای میزبانی 200GB SSD DE
ترافیک ماهیانه 2TB
حافظه‌ی Application Pool 2GB اختصاصی
نوع پنل میزبانی آخرین نسخه Plesk Onyx
تعداد سایت قابل انتشار ۸ عدد
تعداد سایت موبایل ۸ عدد
تعداد دامنه نامحدود
تعداد زیر دامنه نامحدود
تعداد آلیاس دامنه نامحدود
تعداد ایمیل نامحدود
فضای هر ایمیل 2GB
فضای کل ایمیل‌ها 80GB
تعداد Mailing List نامحدود
تعداد FTP نامحدود
تعداد پایگاه داده MySQL 5.7.21 ۸ عدد
مجموع فضای MySQL 32GB
تعداد پایگاه داده MS SQL 2017 ۸ عدد
مجموع فضای MS SQL 64GB
حداکثر فضای فایل MS SQL 32GB
حداکثر فضای لاگ MS SQL 32GB
دوره تمدید بسته میزبانی ۱ ساله
Web users نامحدود
ODBC connections نامحدود
DNS zone management دارد
PHP version and handler دارد
Spam filter management دارد
Antivirus management دارد
Backup and restoration دارد
Web statistics management دارد
Log rotation management دارد
Access to Application Catalog دارد
Node.js support management دارد
Git management دارد
Access to WordPress Toolkit دارد
Microsoft ASP.NET support ASP.NET 4.6.2
CGI support دارد نسخه 7.2.4
SSI support دارد
SSL/TLS support SEO-safe دارد
Webmail service MailEnable Webmail 10.12
IIS application pool Dedicated IIS 10
توضیحات مخصوص سایت‌های کامپایل بیس همچون DNN
هزینه خرید/تمدید (یورو) ۷۸۰ یورو در سال ( 65€ / ماه )
هزینه خرید/تمدید (تومان) ۳،۹۹۰،۰۰۰ تومان

افزونه‌ی بسته‌ی 1x2GBDS-MSSQL500

در صورتی که نیاز به افزودن امکانات بیشتر مثل فضا و دیتابیس به بسته‌ی هاستینگ خود هستید می‌توانید از افزونه‌های ما استفاده نمایید.

ویژگی‌های افزونه‌ی هاستینگ شرح ویژگی‌ها
افزایش فضای میزبانی 2GB SSD DE
افزایش ترافیک ماهیانه 20GB
افزایش تعداد سایت قابل انتشار ۱ عدد
افزایش تعداد سایت موبایل ۱ عدد
تعداد پایگاه داده MySQL 5.7.21 ۱ عدد
مجموع فضای MySQL 500MB
تعداد پایگاه داده MS SQL 2017 ۱ عدد
مجموع فضای MS SQL 1GB
حداکثر فضای فایل MS SQL 500MB
حداکثر فضای لاگ MS SQL 500MB
دوره تمدید بسته میزبانی تا پایان دوره‌ی جاری
هزینه خرید/تمدید (یورو) ۵۴ یورو در سال ( 4.5€ / ماه )
هزینه خرید/تمدید (تومان) ۲۵۰ هزار تومان

افزونه‌ی بسته‌ی 2x2GBDS-MSSQL500

در صورتی که نیاز به افزودن امکانات بیشتر مثل فضا و دیتابیس به بسته‌ی هاستینگ خود هستید می‌توانید از افزونه‌های ما استفاده نمایید.

ویژگی‌های افزونه‌ی هاستینگ شرح ویژگی‌ها
افزایش فضای میزبانی 4GB SSD DE
افزایش ترافیک ماهیانه 40GB
افزایش تعداد سایت قابل انتشار ۲ عدد
افزایش تعداد سایت موبایل ۲ عدد
تعداد پایگاه داده MySQL 5.7.21 ۲ عدد
مجموع فضای MySQL 1GB
تعداد پایگاه داده MS SQL 2017 ۲ عدد
مجموع فضای MS SQL 2GB
حداکثر فضای فایل MS SQL 1GB
حداکثر فضای لاگ MS SQL 1GB
دوره تمدید بسته میزبانی تا پایان دوره‌ی جاری
هزینه خرید/تمدید (یورو) ۱۰۸ یورو در سال ( 9€ / ماه )
هزینه خرید/تمدید (تومان) ۵۰۰ هزار تومان

افزونه‌ی بسته‌ی 1x5GBDS-MSSQL1

در صورتی که نیاز به افزودن امکانات بیشتر مثل فضا و دیتابیس به بسته‌ی هاستینگ خود هستید می‌توانید از افزونه‌های ما استفاده نمایید.

ویژگی‌های افزونه‌ی هاستینگ شرح ویژگی‌ها
افزایش فضای میزبانی 5GB SSD DE
افزایش ترافیک ماهیانه 50GB
افزایش تعداد سایت قابل انتشار ۱ عدد
افزایش تعداد سایت موبایل ۱ عدد
تعداد پایگاه داده MySQL 5.7.21 ۱ عدد
مجموع فضای MySQL 1GB
تعداد پایگاه داده MS SQL 2017 ۱ عدد
مجموع فضای MS SQL 2GB
حداکثر فضای فایل MS SQL 1GB
حداکثر فضای لاگ MS SQL 1GB
دوره تمدید بسته میزبانی تا پایان دوره‌ی جاری
هزینه خرید/تمدید (یورو) ۷۲ یورو در سال ( 6€ / ماه )
هزینه خرید/تمدید (تومان) ۳۵۰ هزار تومان

افزونه‌ی بسته‌ی 2x5GBDS-MSSQL1

در صورتی که نیاز به افزودن امکانات بیشتر مثل فضا و دیتابیس به بسته‌ی هاستینگ خود هستید می‌توانید از افزونه‌های ما استفاده نمایید.

ویژگی‌های افزونه‌ی هاستینگ شرح ویژگی‌ها
افزایش فضای میزبانی 10GB SSD DE
افزایش ترافیک ماهیانه 100GB
افزایش تعداد سایت قابل انتشار ۲ عدد
افزایش تعداد سایت موبایل ۲ عدد
تعداد پایگاه داده MySQL 5.7.21 ۲ عدد
مجموع فضای MySQL 2GB
تعداد پایگاه داده MS SQL 2017 ۲ عدد
مجموع فضای MS SQL 4GB
حداکثر فضای فایل MS SQL 2GB
حداکثر فضای لاگ MS SQL 2GB
دوره تمدید بسته میزبانی تا پایان دوره‌ی جاری
هزینه خرید/تمدید (یورو) ۱۴۴ یورو در سال ( 12€ / ماه )
هزینه خرید/تمدید (تومان) ۷۰۰ هزار تومان

افزونه‌ی بسته‌ی 1x5GBDS-MSSQL2

در صورتی که نیاز به افزودن امکانات بیشتر مثل فضا و دیتابیس به بسته‌ی هاستینگ خود هستید می‌توانید از افزونه‌های ما استفاده نمایید.

ویژگی‌های افزونه‌ی هاستینگ شرح ویژگی‌ها
افزایش فضای میزبانی 5GB SSD DE
افزایش ترافیک ماهیانه 50GB
افزایش تعداد سایت قابل انتشار ۱ عدد
افزایش تعداد سایت موبایل ۱ عدد
تعداد پایگاه داده MySQL 5.7.21 ۱ عدد
مجموع فضای MySQL 2GB
تعداد پایگاه داده MS SQL 2017 ۱ عدد
مجموع فضای MS SQL 4GB
حداکثر فضای فایل MS SQL 2GB
حداکثر فضای لاگ MS SQL 2GB
هزینه خرید/تمدید (یورو) ۸۴ یورو در سال ( 7€ / ماه )
هزینه خرید/تمدید (تومان) تا پایان دوره‌ی جاری
هزینه خرید/تمدید ۴۰۰ هزار تومان

افزونه‌ی بسته‌ی 2x5GBDS-MSSQL2

در صورتی که نیاز به افزودن امکانات بیشتر مثل فضا و دیتابیس به بسته‌ی هاستینگ خود هستید می‌توانید از افزونه‌های ما استفاده نمایید.

ویژگی‌های افزونه‌ی هاستینگ شرح ویژگی‌ها
افزایش فضای میزبانی 10GB SSD DE
افزایش ترافیک ماهیانه 100GB
افزایش تعداد سایت قابل انتشار ۲ عدد
افزایش تعداد سایت موبایل ۲ عدد
تعداد پایگاه داده MySQL 5.7.21 ۲ عدد
مجموع فضای MySQL 4GB
تعداد پایگاه داده MS SQL 2017 ۲ عدد
مجموع فضای MS SQL 8GB
حداکثر فضای فایل MS SQL 4GB
حداکثر فضای لاگ MS SQL 4GB
دوره تمدید بسته میزبانی تا پایان دوره‌ی جاری
هزینه خرید/تمدید (یورو) ۱۶۸ یورو در سال ( 14€ / ماه )
هزینه خرید/تمدید (تومان) ۸۰۰ هزار تومان